Version 4.6.3: We have fixed build problem on Dec 01, 2013. We have added for each accounts 7 days. Sorry for the problem.

Cơ hội kiếm tiền với Gunny Tool

Gunny Tool có chính sách giảm giá đối với cá nhân và tập thể dựa trên doanh số hàng tháng

75 usd 21.0%
150 usd 27.0%
300 usd 33.0%
600 usd 39.0%
1,200 usd 45.0%

 • Doanh số sẽ được chốt vào cuối tháng
 • Doanh số được tính bằng tổng chi tiêu của bản thân và tất cả những người mình giới thiệu
 • Khi bản thân được giảm giá mà tuyến dưới không được, sẽ tạo ra chênh lệch mức giá và bản thân (người giới thiệu) sẽ được hưởng chênh lệch (cụ thể ở phần sau)
 • Hệ thống sẽ tự động cộng thêm khoản thưởng doanh số vào tài khoản của bạn

Cách tính doanh số

Doanh số của một cá nhân được tính bằng số tiền nạp thành thời gian sử dụng của Gunny Tool của cá nhân đó và toàn bộ những người cá nhân đó giới thiệu không kể chiều sâu

 • Cá nhân A giới thiệu 3 bạn: B, C và D
 • Cá nhân B giới thiệu bạn B1
 • Doanh số của A được tính bằng tổng chi tiêu của A + B + C + D + B1
 • Ví dụ, mỗi người chi tiêu 100k, mức doanh số của A sẽ là: 500k, của B là 200k, của C, D và B1 là 100k

Trong ví dụ trên mức doanh số của A là 500k tương đương với mức hoa hồng 21%. Do tuyến dưới của A đều là mức doanh số 0%, nên A được hưởng 21% của tất cả, cụ thể là:

 • 21% từ 100k của A = 21k
 • 21% từ 200k của B và B1 = 42k
 • 21% từ 100k của C = 21k
 • 21% từ 100k của D = 21k
 • Tổng cộng A nhận được mức thưởng: 105k
 • Như vậy, chỉ với việc giới thiệu 3 người bạn (B,C,D) A đã kiếm được tiền nhờ chênh lệch doanh số

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, bạn có thể xem trang Doanh số để biết doanh số hàng tháng của mình

Version: 4.6.9

Download DDTool

(Installation guide)

Language:Moderator memphisrcc:

Site: ddtoolbr.blogspot.com

Email: ddtoolbr@gmail.com.br

Facebook: facebook.com/ddtoolbr

Moderator zhaiyuki:

Site: http://ddtool.biz

Skype: zhaiyuki05

Blogspot: http://goo.gl/ftuiHA

Gmail: zhai.weak@gmail.com

Moderator akira:

Email: aimbotddtank@gmail.com

Skype: akiratool

Facebook: facebook.com/akiraddtool


Admin

Hotline: N/A

Yahoo